Allt om OVK-besiktning: Ditt ansvar, fördelarna och hur det går till

07 juni 2024 Veronica Urena

editorial

En god inomhusmiljö är grundläggande för välbefinnandet i våra hem och arbetsplatser. Därför är det av största vikt att ventilationssystem fungerar som de ska, både för vår hälsa och för byggnadens livslängd. I Sverige är det fastighetsägarens ansvar att se till att fastighetens ventilationssystem regelbundet kontrolleras genom en s.k. OVK-besiktning. Ingressen ska introducera läsaren till vad en OVK (Obligatorisk VentilationsKontroll) är, dess betydelse och en översikt över vad besiktningen innebär.

Vad är OVK och varför är det viktigt?

OVK står för Obligatorisk VentilationsKontroll och är en lagstadgad kontroll som ska säkerställa att ventilationssystem i byggnader fungerar som de ska. Genom OVK kan man upptäcka brister och fel i ventilationssystemet som, om de inte åtgärdas, kan leda till dålig inomhusmiljö och i värsta fall hälsoproblem för de som vistas i byggnaden. En framgångsrik besiktning bekräftar att byggnadens ventilationssystem uppfyller de lagar och regler som fastställts av Boverket, Sveriges nationella myndighet för bostadsbyggande och planering.

OVK är obligatorisk för alla typer av byggnader, men krav och intervaller mellan kontrollerna kan variera beroende på byggnadens typ och dess användning. Det är fastighetsägaren som ansvarar för att besiktningen genomförs i tid och av en certifierad besiktningsman.

ovk besiktning

Förfarandet av en OVK-besiktning

En OVK-besiktning utförs av en certifierad och oberoende kontrollant, ofta kallad för besiktningsman. Under besiktningen genomförs en rad kontroller av byggnadens ventilationssystem. Kontrollanten tittar på ventilationsanläggningens skick, mäter luftflöden och ser till att anläggningen uppfyller de krav som är uppsatta för byggnaden. De specifika stegen kan inkludera:

– Visuell inspektion av ventilationsutrustning och kanaler.

– Mätning av luftflöden i olika delar av systemet för att se till att de är tillräckliga.

– Kontroll av att samtliga utrustningar är rätt inställda och fungerar korrekt.

– Överensstämmelse med de regler och normer som gäller för byggnaden.

Resultaten från besiktningen dokumenteras i en protokoll som överlämnas till fastighetsägaren. Vid upptäckta brister ska fastighetsägaren se till att dessa brister åtgärdas inom en viss tid.

Byggnadsägarens ansvar och fördelarna med OVK

Som byggnadsägare bär du ett ansvar i att följa svensk lagstiftning och därmed se till att OVK utförs regelbundet och korrekt. Det är även fastighetsägarens ansvar att anlita en certifierad besiktningsman och att alla brister och anmärkningar som framkommer vid en OVK åtgärdas i tid.

Fördelarna med att utföra OVK besiktning är många. Utöver att det är en lagstadgad skyldighet bidrar en välfungerande ventilation till:

– Förbättrad inomhusluft vilket har en positiv effekt på hyresgästernas hälsa och välbefinnande.

– Lägre energikostnader eftersom ett välfungerande ventilationssystem oftast är mer energieffektivt.

– Förlängd livslängd på själva byggnaden eftersom fukt- och mögelproblem kan förebyggas.

Fler nyheter

18 januari 2024

Vad är handel